Klage 203 – Klage over kategorisering som foreningsengagerende

Danske Ungdoms- og Børne-Artisters
Landsforening (DUBAL)
Skivevej 88
Lindum
7870 Roslev


København, den 25. februar 2015


Klage 203 – Klage over kategorisering som foreningsengagerende

Tipsungdomsnævnet har den 17. februar 2015 behandlet Dansk Ungdoms- og Børne-Artisters Landsforenings klage af den 2. december 2014 over Dansk Ungdoms Fællesråds kategorisering af Danske Ungdoms- og Børne-Artisters Landsforening som foreningsengagerende i forbindelse med Dansk Ungdoms Fællesråds bevilling af den 4. november 2014 af driftstilskud til organisationen på kr. 275.000.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 4. november 2014.

Sagsfremstilling:

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har i henhold til bevillingsbrev af den 4. november 2014 bevilget Dansk Ungdoms- og Børne-Artisters Lands-forening (DUBAL) et driftstilskud på kr. 275.000.

DUF anfører indledningsvis i bevillingsbrevet, at DUF, da DUBAL som også i 2013 har søgt tilskud som samfundsengagerende, igen i 2014 har behandlet spørgsmålet om kategoriseringen af DUBAL.

DUF anfører, at DUF ved vurderingen af DUBALs kategorisering som foreningsengagerende særlig har lagt vægt på følgende:

  • ”At DUBALs altovervejende udgangspunkt er en kerneaktivitet centreret omkring artisteri og andre kreative udtryksformer, hvilket er landsorga-nisationens og lokalforeningens uudskiftelige omdrejningspunkt
  • At jeres (DUBALs) formål og arbejde som sådan ikke er udtryk for et særligt ideologisk, politisk, religiøst eller lignende menneskesyn eller samfundsopfattelse. Ej heller synes et særligt menneskesyn eller samfundsopfattelse at være forankret i det lokale arbejde.
  • At I (DUBAL) bl.a. anvender cirkus og artisteri til at fremme integration, øge selvværd og demokratiforståelse m.v. og at I således har nogle samfundsengagerende elementer i jeres virk-somhed.”

DUF anfører videre, at DUF som følge heraf har behandlet DUBALs ansøgning i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens kap. 3 – Foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle med-lemskaber.

Vedrørende fastsættelsen af driftstilskuddet anfører DUF, at fast-sættelsen af det skønsmæssige tilskud, jf. tilskudsreglernes § 20, er fastsat med baggrund i DUBALs ”fine medlemsfremgang og det sti-gende aktivitetsniveau i regi af landsorganisationen, herunder også jeres (DUBALs) stigende internationale engagement skal medføre en øget bevilling fra DUF. Bevillingen er derfor kr. 75.000 højere end i 2013”.

I skrivelse af den 2. december 2014 til Tipsungdomsnævnet klager advokat Dennis Birkholm Larsen v/advokat Cecilie Bertelsen på vegne DUBAL over DUBALs kategorisering som foreningsenga-gerende. I klagen anføres endvidere, at klagen også relaterer sig til fortolkningen/definitionen af de parametre, der ligger til grund for kategoriseringen og dermed tildelingspolitikken.

I klagen redegøres med henvisning til foreningens vedtægter til DUBALs formål og arbejdsgrundlag.

Klager fremhæver, at DUBALs overordnede idé er ”at arbejde med børn og unges selvudvikling gennem pædagogiske værktøjer og aktiviteter.”

Endvidere anføres:

”En del af de aktiviteter, der udøves i DUBALs regi, er aktiviteter, der falder under betegnelsen ”socialt cirkus”. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er tale om cirkus i tradi-tionel forstand, hvor det er udvikling af ”cirkusaktiviteter”, og ud-øvelsen heraf, der er målet samt hovedfokus.

Socialt cirkus er et pædagogisk værktøj, der beviseligt anvendes til udvikling af børn og unges sociale og kognitive kompetencer med den følge, at de unge bliver parate til at begå sig og tage aktiv del i samfundet.

Det er vigtigt at understrege, at DUBALs aktiviteter skabes, formes og udvikles af medlemmerne selv ud fra deres initiativer og interes-ser.

At artistiske udtryksformer og socialt cirkus har været anvendt som pædagogisk udgangspunkt for foreningen, er således ikke et udtryk for, at ørige aktiviteter ikke er en mulighed i foreningen, men blot at udgangspunktet for DUBALs arbejde er taget i disse metoder.”

Vedrørende uudskiftelige aktiviteter anfører klager følgende:

”At DUBAL har valgt en bestemt pædagogisk metode som udgangs-punkt, er ikke ensbetydende med, at aktiviteterne ikke kan ændres og udskiftes, afhængigt af medlemmernes og ledernes interesser og ini-tiativer.

DUF anfører i afgørelsen af 4. november 2014, at DUBAL har en kerneaktivitet, der er et uudskifteligt omdrejningspunkt. Dette er en fejlagtig opfattelse og konklusion.

At der er valgt en bestemt pædagogisk metode som udgangspunkt understreger således blot, at det er idéen og formålet, jf. vedtæg-terne, der er hovedformålet.”

I klagen anfører klager endvidere, at det for klager virker uforståe-ligt, at tre organisationer så som DUI – LEG og VIRKE, Det Danske Spejderkorps og 4H, der efter klagers opfattelse ikke ad-skiller sig fra DUBAL, af DUF er kategoriseret som samfundsen-gagerende.

Klager anfører vedrørende disse tre organisationer, at disse orga-nisationers overordnede idé synes at være defineret på samme vis som DUBALs, hvilket ifølge klager ”lægger (således) op til en for-tolkning af de parametre, der lægges til grund for vurdering af den kategorisering, der er afgørende for tildeling af støttemidlerne.”

Endvidere anfører klager, at det er klagers opfattelse, ”at tildelings-principperne er baseret på en fastlåst og historisk baseret vurdering af samfundsengagement, fremfor at se konkret på organisationens positive bidrag til samfundet og dens medlemmer.

En sådan vurdering kan næppe være det oprindelige formål med til-delingsprincipperne.

Det er således klagers opfattelse, at grundlaget for kategoriserings-systemet kommer til at forskelsbehandle organisationer, der reelt set yder samme type samfundsengagerende arbejde, udelukkende med henvisning til organisationernes historiske tilknytning/for-ankring.”

Sammenfattende anfører klager, at ”Det er klagers opfattelse, at DUBAL opfylder kravene til en kategorisering som samfundsenga-gerende for alle de parametre, der lægges til grund for vurderingen heraf.”

I skrivelse af den 28. januar 2015 til Tipsungdomsnævnet anfører DUF vedrørende kategoriseringen, at DUF ikke finder, at der siden den den 6. februar 2014 afgjorte klagesag (klage 198) er sket æn-dringer i klagers forhold, som bør føre til, at DUBAL kan kategori-seres som samfundsengagerende, hvorfor DUF fastholder sin afgø-relse til organisationen i bevillingsbrevet af den 4. november 2014.

I svaret anfører DUF endvidere, at DUF samlet set vurderer ”at artisteri og andre kreative udtryksformer er landsorganisationens og lokalforeningernes uudskiftelige omdrejningspunkt.”

I svaret anfører DUF yderligere: ”Som indikator på dette kan bl.a. nævnes, at organisationen netop identificerer sig som Danske Ungdoms- og Børne Artisters Landsforening og ikke eksempelvis som landsforeningen for udvikling af bør og unges selvtillid, krea-tivitet og respekt for medmennesker eller andet. Efter DUFs opfat-teler er det netop fordi, artisteri og arbejdet med artistiske og krea-tive udtryksformer er den naturlige og uudskiftelige aktivitetsmæs-sige fællesnævner for organisationen og dens lokalforeninger og medlemmer.

Hvis DUF i den forbindelse skal fremhæve sammenlignelige orga-nisationer, så må det være organisationer som f.eks. Landsgarde-foreningen, Bifrost, Dansk Skoleskak, Musik & Ungdom Danske Børne- og Ungdoms Filmklubber samt DATS. Fælles for dem alle er, at de samler lokale enheder og individer, der arbejder med og har interesse for hver deres aktivitetstype, for de nævnte organisa-tioner hhv.: garderi, rollespil, skoleskak, musik, film samt teater og scenekunst. Fælles for dem er bl.a. også, at de har samfundsenga-gerende elementer i sin virksomhed (hvilket også er et krav til for-eningsengagerende organisationer), er demokratisk opbyggede med tydelige formålsbeskrivelser samt, at de alle er kategoriseret som foreningsengagerende af DUF i tilskudsmæssig forstand. De posi-tive effekter af klagers aktiviteter som fremhæves i klagen er således også en del af hele forudsætningen for, at klager i det hele taget kan modtage tilskud fra DUF.”

Vedrørende de af klager fremhævede sammenlignelige organisatio-ner anfører DUF hertil følgende:

”Klager sammenligner sig selv med en række andre organisationer i DUFs tilskudssystem og argumenterer for, at DUF med kategori-seringerne forskelsbehandler organisationer, der angiveligt yder samme type arbejde, ”udelukkende med henvisning til organisatio-nernes historiske tilknytning/forankring”.
DUF gør opmærksom på, at organisationernes historiske tilknyt-ning ikke er parameter i DUFs kategorisering af hhv. samfunds- og foreningsengagerende organisationer og derfor ikke har indgået i DUFs vurderinger af de pågældende organisationer eller DUBAL for den sags skyld.”

DUF fremhæver endvidere vedrørende tilskudsreglerne:

”DUFs tilskudsregler blev senest revideret gennemgribende med virkning fra ansøgningsåret 2008. Ved denne regelrevision, der blev gennemført efter en omfattende proces, hvor alle de tilskudsmodta-gende organisationer og Tipsungdomsnævnet m.fl. blev hørt, ind-førte DUF bl.a. kategorierne samfunds- og foreningsengagerende.

De to kategorier har til formål at skelne mellem organisationer, der er bredt engageret i samfundets og demokratiets udvikling, og orga-nisationer med et mere afgrænset interessefelt. I en samfundsenga-gerende organisation vil det enkelte medlem typisk kunne deltage i en række forskellige aktivitetstyper, der tilsammen ansporer et bredt engagement i samfundet. Aktiviteterne kan være beslægtede i rela-tion til det overordnede felt som organisationens formål dækker. I en foreningsengagerende organisation vil det enkelte medlem typisk deltage i en bestemt type aktivitet, f.eks. se en film eller opnå en be-stemt færdighed gennem sin deltagels, f.eks. at lære at spille et in-strument. Fælles for organisationer i begge kategorier er dog bl.a., at organisationen har en demokratisk struktur og gennem et aktivt foreningsdemokrati fremmer medlemmernes demokratiforståelse og demokratiske engagement, og at medlemmerne gennem deres for-eningsengagement opnår en række kompetencer – som ansvarlig-hed, samarbejdsevner og ledelseserfaring – der udvikler medlem-merne personligt. Der ligger således, hvad enten man er enig eller ej, en bevidst politisk og økonomisk prioritering til grund for den nuværende kategoriopdeling.

Det er også baggrunden for, at organisationer, der nogle gange arrangerer aktiviteter, der kan minde om hinanden, ud fra en kon-kret vurdering også godt kan være kategoriseret forskelligt, også uden at der er tale om usaglig forskelsbehandling fra DUFs side. DUF er i den forbindelse af den opfattelse, at hvis en aktivitetsba-seret organisation som DUBAL bliver kategoriseret som samfunds-engagerende, vil hele grundlaget for den nuværende kategoriop-deling bortfalde.”

I mail af den 16. februar 2015 til Tipsungdomsnævnet fremkommer klager ved Einer Trie med kommentarer til DUFs brev af den 28. januar 2015.

I den til mailen vedhæftede kommentar fastholder DUBAL, at DUBAL er en samfundsengagerende organisation, og at DUBAL har en demokratisk opbygning.

Endvidere gør DUBAL gældende, at ”DUBAL er langt mere sam-fundsengagerende end de såkaldte foreningsengagerende organi-sationer, som DUF sammenligner os med. Vores (DUBALs) akti-viteter er langt bredere, og vi er hele tiden på jagt efter nyt. Både inden for aktiviteter, og inden for nye samarbejdsformer og net-værk.”

Med mailen er endvidere vedhæftet en beskrivelse fra ”en forælder” med beskrivelse af, hvad DUBALs aktiviterer har gjort for hendes børn.

Med mailen er endvidere vedhæftet et bilag over de fem kriterier, som ifølge DUBAL adskiller DUBAL fra at være foreningsen-gagerende.

Endelig er vedhæftet brev til formand og generalsekretær i DUF.

Einar Trie har efterfølgende i mail af den 17. februar 2015 til Tips-ungdomsnævnet fremsendt DUBALs vedtægter fra 2009. De nu-værende var vedlagt DUBALs ansøgning til DUF.

I mail af den 16. februar 2015 til Tipsungdomsnævnet fremkommer DUF med DUFs bemærkninger til DUBALs indlæg af den 16. fe-bruar 2015.

I mailen fastholder DUF afgørelsen af den 4. november 2014 og henviser til DUFs svarmail af den 28. januar 2015.

DUF fremhæver endvidere følgende:

”Tilbage står dog i den forbindelse spørgsmålet om hvad en organisation kan og skal gøre for at kunne blive kategoriseret som samfundsengage-rende og om det overhovedet kan lade sig gøre. Der findes ikke noget enkelt svar på dette spørgsmål, men DUF gør opmærksom på, at katego-riseringen bygger på en vurdering af organisationerne som sådan, her-under indgår som bekendt bl.a. en vurdering af formål og aktiviteter samt lokalforeningernes formål og reelle aktiviteter – ikke kun hvad organisa-tionen skriver om sig selv til DUF. DUF fastholder, at en organisation som DUBAL er mere end blot ord og indpakning. Der er også en essens og et reelt levet liv og det er bl.a. også det der ligger til grund for kate-goriseringen. Om en organisation som DUBAL på sigt vil kunne ændre sit og lokalforeningernes virke i en retning, der berettiger til en kategori-sering som samfundsengagerende kan DUF i sagens natur ikke udelukke fuldstændigt. De nuværende kategorier er dog som DUF har gjort op-mærksom på, hvad enten man er enig eller ej, udtryk for en bevidst po-litisk og økonomisk prioritering fra DUFs side. Det indebærer også at nogle typer organisationer skal have mindre i tilskud end andre, hvad enten man kan lide det eller ej.

Det overordnede budskab i DUBALs indlæg synes fortsat at være, at man er uenig i denne prioritering, der indebærer at idébestemte organisa-tioner, som f.eks. politiske eller religiøse organisationer relativt set får mere i tilskud end de aktivitetsbaserede organisationer, som f.eks. DUBAL. Det er dog som DUF har gjort opmærksom på sådan reglerne og parametrene er fastsat og det ligger ikke umiddelbart inden for rammerne af den administrative sagsbehandling at overskride eller diskutere det ri-melige i denne prioritering. DUF er i den forbindelse fortsat af den opfat-telse, at DUBALs formål og arbejde som sådan ikke er udtryk for et sær-ligt ideologisk, politisk, religiøst eller lignende menneskesyn eller sam-fundsopfattelse. Ej heller synes et særligt menneskesyn eller samfundsop-fattelse at være forankret i det lokale arbejde. DUF henviser fortsat til den samlede oprindelige begrundelse for organisationens kategorisering, som fremsendt tidligere.”

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 802 af den 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til sam-fundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte kap. 3, § 20, der har følgende ordlyd:

”Alle tilskudsberettigede organisationer tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de til enhver tid gældende takster. Som baggrund for tilskud-dets størrelse indgår bl.a. en vurdering af organisationens størrelse, ud-bredelse, omfanget af aktiviteter på landsplan, internationale aktiviteter, egenfinansiering samt budget og formueforhold.”

Begrundelse:
Tipsungdomsnævnet kan tilslutte sig de af Dansk Ungdoms Fællesråd i bevillingsskrivelsen af den 4. november 2014 anførte begrundelser for, at Danske Ungdoms- og Børne-Artisters Landsforening (DUBAL) kate-goriseres som foreningsengagerende, uddybet i mails af den 28. januar 2015 og den 16. februar 2015..

Tipsungdomsnævnet har derfor besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 4. november 2014.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
På Tipsungdomsnævnets vegne:

Hanne Bech Hansen
Formand