Klage 204 – Klage over DUFs afslag på bevilling af driftstilskud

UngVej
Holsbjergvej 41 B
2620 Albertslund

København, den 12. maj 2015 Vort j.nr.: 297000-sus

Vedr. Klage 204 – Klage over DUFs afslag på bevilling af driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har den 5. maj 2015 behandlet Landsorganisationen UNGVEJ DKs klage af den 11. marts 2015 over Dansk Ungdoms Fælles-råds afgørelse vedrørende afslag på ansøgning om driftstilskud.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 12. februar 2015.

Tipsungdomsnævnet har efterfølgende modtaget Landsorganisationen UNGVEJ DKs mail af den 7. maj 2015 med yderligere bemærkninger. Tipsungdomsnævnet finder ikke, at bemærkningerne i mail af 7. maj 2015 giver anledning til at ændre Tipsungdomsnævnets afgørelse eller i øvrigt at genoptage sagen for Tipsungdomsnævnet.

Sagsfremstilling:

Landsorganisationen UNGVEJ DK (UngVej) har den 28. maj 2014 ansøgt om driftstilskud til foreningsengagerende organisationer baseret på indivi-duelle medlemsskaber, jf. bekendtgørelse 810 af 29. juni 2011 (Tilskuds-bekendtgørelsen) kap. 3.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har ved mail af den 8. juni 2014 orien-teret UngVej om, at UngVej var udtaget til ekstern revisionskontrol i hen-hold til Tilskudsbekendtgørelsens § 6 i forbindelse med ansøgningen om driftstilskud. DUF anmodede samtidig UngVej om at besvare en række supplerende spørgsmål og kommentarer til ansøgningsmaterialet.

I perioden 9. juni til 20. november 2014 har UngVej løbende korresponde-ret med DUF og Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Al-bjerg), som af DUF var udpeget til at foretage revisionskontrollen, om-kring revisionskontrollen og de i mailen af den 8. juni 2014 af DUF stil-lede spørgsmål. Kopi af korrespondancen med DUF og Albjerg er forelagt Tipsungdomsnævnet til brug for behandlingen af nærværende klagesag.

Albjerg har ved mail af den 21. november 2014 fremsendt revisions-rapport af den 20. november 2014. Albjerg konkluderer heri blandt andet:

 • ”at medlemstallet på ansøgningen skal reduceres med 24 medlemmer som følge af dubletter samt ukorrekte eller utilstrækkelige registreringer på med-lemslisterne”
 • ”at der er 9 lokalforeninger, der opfylder definitionen i § 19, og dermed kan medtages i fastsættelsen af tilskuddet. Således skal antallet ifølge an-søgningen reduceres med 2”
 • ”at det er vores vurdering, at mængden og karakteren af konstaterede fejl i organisationens medlemstal medfører, at vi ikke har opnået en overbevisning om, at disse i al væsentlighed er registreret i overensstemmelse med medlemsdefinitionen, idet forholdene efter vores vurdering indikerer en ubetryggende medlemsregistrering.”
 • ”at organisationen – som følge af, at vi ikke har opnået overbevisning om betryggende medlemsregistrering – ikke er berettiget til driftstilskud.”

Ved brev af den 28. november 2014 sendt via mail har UngVej kom-menteret på revisionsrapporten, herunder årsagen til de påpegede fejl-registreringer og opgørelser af medlemstallet. UngVej anfører blandt andet:

”vi er en forening dannet og kørt af frivillige, som gennem de sidste to år har været igennem en rivende udvikling for at kunne efterleve de krav, der måtte være for en moderne forening. Dog er vi meget uenige i deres opfat-telse af UNGVEJ’s medlemsregistrering som værende ikke betryggende.

”Vi føler ikke, at en fejlprocent på 2 (hvilket vi ikke accepterer, da vi har skaffet CPR for de 6 medlemmer, men alligevel ikke accepteret af Albjerg) af vores samlede medlemsmasse er nok til at betragte os som ubetryggende med hensyn til vores medlemsregistrering.”

Albjerg har ved mail af 8. december 2014 fremsat sine bemærkninger til UngVejs brev af 28. november 2014, hvori det anføres at:

”det vidner ikke om en betryggende medlemsregistrering, at organisa-tionen efterfølgende kan fremskaffe yderligere medlemsoplysninger, inkl. medlemsblanketter, som ikke har indgået i det oprindeligt forelagte materiale”.

DUF har ved mail af den 8. december 2014 til UngVej og UngVejs re-visor fremsendt en række kommentarer og spørgsmål til revisionsrap-porten og UngVejs ansøgning.

Ved mail af den 9. december 2014 har UngVejs revisor, RSM Plus, rede-gjort for, at RSM Plus ikke finder det i strid med revisorlovens regler om uafhængighed, at den udførende revisor fra RSM Plus på UngVejs sag også er medlem af UngVej København. Dette har RSM Plus på DUFs forespørgsel af den 9. december 2014 uddybet nærmere ved mail af den 16. december 2014. RSM Plus har dog fastholdt, at der ikke foreligger trusler om medarbejderens uafhængighed i forbindelse med hans delta-gelse i revisionsteamet i den pågældende opgave.

På DUFs forespørgsel ved mail af den 20. januar 2015, har UngVej ved mail af den 27. januar 2015 skriftligt kommenteret på DUFs spørgsmål til ansøgning og revisionsrapporten. UngVej anfører blandt andet:

”Besynderligt nok står vi overfor endnu et muligt afslag – og dette oplever vi, er et resultat af dårlig vejledning. Udover at vi som Ungvej, hvad enten det er bestyrelsen eller om det er de frivillige, arbejder på fuld knald, og formår at bevæge os inden for de retningslinjer, der er tegnet af DUF, får vi afslag.”

DUF har i henhold til brev af den 12. februar 2015 givet afslag på Ung-Vejs ansøgning om driftstilskud. I begrundelsen herfor anfører DUF:

 • ”at DUF finder i lighed med Albjerg ikke UngVejs medlemsregistrering be-tryggende, hvilket er et krav for at en organisation kan modtage tilskud jf. tilskudsbekendtgørelsens § 8”.
 • ”Jeres medlemstal, jf. [revisions]rapporten er nedreguleret til akkurat 300, og at medlemstallet jf. § 18 er lavere end de i Tilskudsbekendt-gørelsens § 17, stk. 1, nr. 2 krævede mindst 300 medlemmer, hvorfor I selv, hvis jeres medlemsregistrering var betryggende, ikke er tilskuds-berettiget”.
 • ”at alle medlemmer under hhv. 15 og 18 år i lokalforeningerne i Albertslund og Rødovre burde være trukket ud af ansøgningen, da de ifølge det oplyse jf. de gældende lokalforeningernes vedtægter ikke har stemmeret ved generalforsamlinger og således ikke haft fulde medlemsrettigheder, hvilket er et krav efter jf. § 18, stk. 1, nr. 2.”

DUF har endvidere i afslaget oplyst, at DUF har vurderet, men ikke fundet at der var grundlag for at bevilge indslusningstilskud efter Tilskudsbe-kendtgørelsens kap. 7, idet UngVej efter DUFs vurdering samlet set ikke inden for en kortere årrække vil kunne opfylde kravene i Tilskudsbe-kendtgørelsens kap. 2, 3, 4, 5 eller 6, hvilket er et krav for, at der kan bevilges indslusningstilskud, jf. § 31, stk. 1. DUF anfører, at DUF ved vurderingen har lagt særligt vægt på følgende:

”at DUF og DUFs revisor ikke har anset jeres medlemsregistrering for betryggende, og at I på trods af, at I i mange år har været i berøring med DUF og DUFs tilskudssystem, fortsat ikke demonstrerer en grundlæg-gende forståelse for hvilke dokumentationsregler og –krav, der gælder for organisationer, der modtager driftstilskud fra DUF.”

Vedrørende kritikken af DUFs vejledning anfører DUF, at DUF ikke fin-der at kritikken af DUF som tilskudsforvalter, er berettiget.

UngVej har ved mail af den 11. marts 2015 klaget over DUFs afgørelse og anmodet om et møde med Tipsungdomsnævnet. I klagen anfører UngVej endvidere, at UngVej er utilfreds med den af DUF ydede vejledning.

Ved mail af den 31. marts 2015 har UngVej yderligere begrundet sin på-stand om DUFs mangelfulde vejledning, samt fremsat yderligere bemær-kninger til det i revisionsrapporten anførte om ubetryggende medlems-registrering.

DUF har ved mail af den 23. april 2015, vedhæftet afslagsbrev 2013, op-lyst, at DUF ikke finder grundlag for at genoptage sagen, og i øvrigt hen-viser til begrundelsen i afslagsskrivelsen og begrundelsen for afslaget på driftstilskud for 2013.

Ved mail af den 5. maj 2015 har UngVej fremsat sine bemærkninger til DUFs mail af den 23. april 2015.

Retsgrundlag:

Tilskudsbekendtgørelsen nr. 1728 af den 15. december 2010 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsor-ganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte kap. 3, der vedrører foreningsengagerende organisationer baseret på individuelle medlems-skaber, og kap. 7, der vedrører nystartede samfunds- eller forenings-engagerende organisationer.

§ 11 i kap. 2 har følgende indhold:

”For at være tilskudsberettiget efter dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier:

 1. Have mindst 1 lokalforening i mindst 4 af de 5 danske regioner, jf. § 13.
 2. Have mindst 300 medlemmer under 30 år, jf. § 12.
 3. Organisationen skal have eksisteret et helt år før ansøgningen, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.
 4. Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og mere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde medlemsrettigheder, skal være under 30 år.
 5. Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer m.v.
 6. Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning, forstået ved:
  a. Afgrænset medlemskreds.
  b. Demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde.
  c. Almennyttigt formål.
  d. Der må ikke ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.
 7. Organisationen skal være samfundsengagerende.
 8. Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for med- lemmerne.

§ 31 i kap. 7 har følgende indhold:

”Tilskud i henhold til dette kapitel gives til nystartede organisationer, der ikke har eksisteret i 24 måneder, men dog har vist deres levedygtighed, og som DUF forventer inden for en kort årrække kan leve op til kravene i kapitlerne 2, 3, 4 eller 5.”

Begrundelse:

Tipsungdomsnævnet har på det foreliggende grundlag fundet sagen til-strækkeligt oplyst, og Tipsungdomsnævnet har derfor ikke fundet behov for et møde med UngVej forud for Tipsungdomsnævnets afgørelse i sagen.

Tipsungdomsnævnet efterkommer derfor ikke UngVejs anmodning om et møde i sagen.

Tipsungdomsnævnet tilslutter sig Dansk Ungdoms Fællesråds begrundelse for afslag på at yde driftstilskud efter kap. 3 og indslusningstilskud efter kap. 7, § 31.

Tipsungdomsnævnet finder ikke anledning til at udtale kritik af Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling i behandlingen af ansøgningen om driftstilskud.

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgø-relse af den 12. februar 2015 om afslag på drifts- og indslusningstilskud.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
På Tipsungdomsnævnets vegne:

Hanne Bech Hansen
Formand