Klage 205 – Klage over DUFs afslag på bevilling af driftstilskud

Foreningen Dansk Skoleskak
Snaregade 10A
1205 København K

Den 22. september 2015

Vedr.: Klage 205 – Klage over DUFs afslag på bevilling af driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har den 31. august 2015 behandlet Dansk Skoleskaks klage af den 20. april 2015 over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om afslag på ansøgning om driftstilskud.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 23. marts 2015.

Sagsfremstilling

Dansk Skoleskak (DSS) har ved ansøgningsskema af den 25. maj 2014 ansøgt om drifts-tilskud til samfundsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemsskaber, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 (Tilskudsbekendtgørelsen), kap. 4, for bevillings-året 2014. DSS har yderligere begrundet ansøgningen ved motiveret ansøgning af den 29. maj 2014.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) udtog stikprøvemæssigt DSS’ ansøgning om drifts-tilskud til ekstern revisionskontrol i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens § 6. Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Alberg) udarbejdede på denne baggrund revi-sionsrapport af 1. oktober 2014.

Vedrørende kravet om fulde medlemsrettigheder anfører Albjerg blandt andet:

”Vi har drøftet betingelsen om, at der hos medlemmerne (skoleskakklubberne) skal være et demokratisk organ med MJ. Han oplyser, at DSS som landsorganisation er lokaldemokratisk forankret i 14 kredse, som løbende kontrolleres i forhold til, at der findes lokale vedtægter, og at der årligt afvikles lokale generalforsamlinger med formelle valg mv., som alle kollektive medlemmer (skoleskakklubberne) i de pågældende kredse har adgang/stemmeret/valgbarhed til.

DSS kontrollerer ikke i tredje led dvs., om de enkelte skoleskakklubber har etableret sig med vedtægter og formelle valg mv. Det er hans fornemmelse, at der på nogle skoler er så få ledere og forældre involveret, at der ikke i praksis afholdes generalforsamlinger eller lignende, men DSS har ingen systematisk viden herom. Det er DSS’ opfattelse, at denne konstruktion fint tilgodeser den enkelte skoleskakklubs demokratiske mandat.”

Vedrørende kontingentindbetaling, anfører Albjerg blandt andet:

”Da der således ikke er foretaget kontrol af de egentlige medlemsindbetalinger, har vi udvalgt en stikprøve på 10 medlemmer fordelt i alle regioner, hvor vi har udbedt os dokumentation for kontingentind-betaling. Indbetalingsdokumentationen har udvist følgende:

(…)
4) For 2 skoler beliggende i Aarhus foreligger der en samleindbetaling

(…)
For skolerne i Aarhus Kommune er der ifølge forelagt mailkorrespondance imellem kommunen og kredsen betalt kr. 40.000 fra Aarhus Kommune dækkende kontingenter for alle tilmeldte kommuneskoler i Aarhus Kom-mune. Ifølge medlemslisten er der 27 medlemmer i Aarhus Kommune, hvoraf de 24 er kommuneskoler, svarende til et gennemsnitligt kontingent på kr. 1.667 pr. medlemsskole.

(…)
Vi har forespurgt, hvordan man registrerer hvilke skoler, der er medlem i Aarhus, når nu der modtages én samlet årlig betaling. MJ oplyser, at de enkelte skoler tilmelder sig på DSS’ hjemmeside.

For den ene medlemsskole, Risskov Skole, foreligger der indmeldelse i sko-leåret 2012/2013, mens den anden skole, Møllevangsskolen, er indmeldt i skoleåret 2010/2011, hvor DSS ikke længere er i besiddelse af dokumen-tation.

Vi kan således konstatere at der ikke er sket (bekræftelse af) indmeldelse for de to skoler i nærværende skoleår 2013/2014. Vi har udbedt os dokumen-tation for, at de 2 skoler på anden vis har bekræftet deres medlemskab i nærværende skoleår i form af aktiviteter eller lignende. Risskov Skole har deltaget i Skolernes Skakdag og har rapporteret 50 deltagere til DSS i den forbindelse. Vi vurderer således, at Risskov Skole har bekræftet deres med-lemskab i regnskabsåret.

Møllevangsskolen har ikke deltaget i Skolernes Skakdag, men vi har fået oplyst, at de har deltaget i projektet SKAK+MAT. Endvidere har vi fået forelagt pointstillingen fra Aarhus Skoleskak GP-turneringerne, hvor Møllevangsskolen fremgår af pointstillingen. MJ oplyser, at eleverne kun kan deltage i grand prix-turneringerne, når skolen er medlem, og vi vurderer på grundlag heraf, at skolens medlemskab for det det senest afsluttede regnskabsår kan anses for bekræftet.”

Vedrørende regelmæssige aktiviteter anfører Alberg blandt andet:

”I og med der ikke er sket konsekvent indsamling af data fra alle de kollektive medlemmers aktiviteter, er der ikke sikkerhed for, at de lokale aktiviteter er regelmæssige hos alle kollektive medlemmer.”

Vedrørende internationale udgifter konstaterer Albjerg endvidere, at der ikke er sket modregning af indtægter for internationale aktiviteter i de anførte internationale udgifter, og at DSS således ikke kan ansøge om internationale udgifter for regnskabsåret, da de samlede indtægter overstiger de afholdte udgifter ifølge ansøgningen.

På denne baggrund konkluderer Albjerg følgende:

”For så vidt angår internationale udgifter er det vores opfattelse, at modtagne deltager- og sponsorindtægter vedrørende de afholdte internationale udgifter skal modregnes i det ansøgte beløb, således at organisationens nettoudgifter reduceres til 0.

Ved vores review af Dansk Skoleskak er vi – bortset fra ovenstående – ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at organisationen ikke er tilskudsberettiget til driftstilskud i overensstemmelse med tilskudsbekendtgørelsens kapitel 1 og kapitel 4 med de oplysninger anført i organisationens ansøgning dateret 25. maj 2014 (…).

DSS har organiseret det lokale arbejde på kredsniveau. Ca. halvdelen af de kollektive medlemmer har indrapporteret deltagelse af aktivitetsmedlemmer i Skolernes Skakdag, men vi gør opmærksom på, at der ikke er etableret procedurer, som verificerer, at der iværksættes regelmæssige aktiviteter hos alle de kollektive medlemmer, som indgår i ansøgningen om tipsmidler.”

Ved mail af den 9. oktober 2014 til DSS har DUF anmodet DSS om at besvare en række nærmere spørgsmål til de i revisionsrapporten anførte forhold, som blev besvaret af DSS ved brev af den 8. november 2014.

Ved mail af den 13. november 2014 til DSS oplyser DUF, at:

”DUF vurderer umiddelbart, at de foreliggende oplysninger kan føre til, at I ikke er støtteberettigede. Således har I ikke umiddelbart i tilstrækkelig grad en demokratisk foreningsmæssig opbygning, da jeres skoleskakklubber ikke har en klart afgrænset medlemskreds, eller en demokratisk struktur, der sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde, hvilket er et krav, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 7, litra a og b. Ydermere lever jeres skoleskakklubber ikke op til den kollektive medlemsdefinition jf. tilskudsbekendtgørelsens § 22, idet der ikke er tale om elevråd, studieråd eller lignende demokratisk valgt organ [DUFs fremhævning]. I har desuden ikke kunnet sandsynliggøre, at der i alle skoleskakklubberne har været regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationsvedtægter, hvilket er et krav jf. medlemsbekendtgørelsens § 21, stk. 2.”

DUFs mail af den 13. november 2014 besvares af DSS ved brev af den 5. marts 2015. DSS anfører heri blandt andet, at:

”der sidder elever i næsten alle kredsbestyrelser, og at skoleskak foregår i regi af den danske folkeskole, hvor eleverne er sikret indflydelse bl.a. i skolebestyrelserne og elevråd”,

og

”den demokratiske model er fuldstændigt den samme, som DUF godkendte i 2006, da vi første gang modtog tilskud”.

DUF har i henhold til brev af den 23. marts 2015 givet afslag på DSS’ ansøgning om driftstilskud. I begrundelsen herfor anfører DUF:

”Dansk Skoleskak er ikke støtteberettiget, da I ikke i tilstrækkelig grad har en demokratisk foreningsmæssig opbygning, idet jeres skoleskakklubber ikke har en klart afgrænset medlemskreds, eller en demokratisk struktur, der sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde, hvilket er et krav jf. tilskudsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 7, litra a og b. Jeres kollektive medlemmer er således ikke hverken elevråd, studieråd eller lignende demokratisk valgt organ [DUFs fremhævning]. I har desuden ikke kunnet sandsynliggøre, at der i skoleskakklubberne har været regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter, hvilket er et krav jf. tilskudsbekendtgørelsens § 21, stk. 2”.

DUF anfører endvidere vedrørende de ændringer, der er sket i DSS siden 2006, at

”DUF kan således konstatere at jeres egen beskrivelse af jer selv og jeres demokratiske struktur i år har ændret sig i afgørende grad ifht. tidligere. (…)

Dette er først kommet frem ifm. den eksterne revision af jeres ansøgning i 2014”.

Særligt vedrørende kontingentindbetalinger anfører DUF, at

”DUF finder ikke, at de 24 skoler, som jf. den i revisionsrapporten beskrevne procedure har fået betalt deres kontingent af Aarhus Kommune burde være talt med i jeres ansøgning.

Vedrørende internationale udgifter anfører DUF, at DUF er enig i DUFs revisors vurdering og konklusion.

DSS har ved brev af den 20. april 2015 klaget over DUFs afgørelse. I klagen bestrider DSS, at

”DSS ikke i tilstrækkelig grad (1) har en demokratisk foreningsmæssig opbygning med en afgrænset medlemskreds, (2) en demokratisk struktur, der sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde og (3) ikke kan sandsynliggøre, at der er tale om regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter”.

DSS anfører endvidere, at

”DUFs krav om en formel stemmeret til de individuelle deltagere (og ikke blot de kollektive medlemmer) hverken kan udledes af a) bekendtgørelsen eller b) DUFs vejledningsmøder og –materialer eller c) kan dokumenteres som værende DUFs praksis”.

I relation til kravene om medlemsafgrænsning, medlemsindflydelse og aktivitetsniveau henviser DSS til og sammenligner med DUFs praksis i sagsbehandlingen af Operation Dagsværk.

Vedrørende kontingentindbetalingerne fra 24 skoler i Aarhus Kommune, anfører DSS, at DSS er uenig i, at ”det ikke er tilstrækkeligt klart, at disse skoler har erklæret deres medlemskab ved kontingentindbetaling”. DSS anfører samtidig, at uanset, at medlems-tallet måtte nedjusteres med 24 skoler, er DSS’ medlemstal 358 skoler, og DSS har således fortsat det påkrævede antal medlemmer, jf. Tilskudsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 2.

Vedrørende internationale udgifter anfører DSS blandt andet:

”Vi finder kritikken vedr. anmodning om refusion af internationale udgifter ude af proportioner. DSS og vores revisor var ikke opmærksom på, at der i skemaet skal anføres nettoudgiftsbeløb i stedet for bruttoudgiftsbeløb, hvilket er beklageligt”.

DUF har ved replik af den 4. juni 2015 fremsendt sine bemærkninger til DSS’ klage samt vedlagt noter fra møde med DSS den 28. november 2014 og DSS kvittering for modta-gelse heraf, såvel som DUFs redegørelse for regler, praksis og sagsbehandling fremsendt til DSS den 8. december 2014, herunder ansøgningsmateriale for Operation Dagsværk. Af replikken fremgår, at DUF ikke på baggrund af klagen finder anledning til at genbehandle sagen eller omgøre afslaget.

DUF fastholder i replikken, at individuel stemmeret er et generelt krav, der gælder i alle tilskudskapitler i Tilskudsbekendtgørelsen.

Vedrørende DSS sammenligning med Operation Dagsværk bemærker DUF blandt andet, at Operation Dagsværk forventer

”allerede med sine vedtægter, at der på de enkelte gymnasier og uddannel-sesinstitutioner sker egentlige ’valg’ af de delegerede”, og at ”der er tale om åbne grupper og, at de lokale valgprocedurer ikke er fastlagt fra centralt hold og ofte sker på basisdemokratisk vis, har DUF i det konkrete tilfælde accepteret som tilstrækkelig demokratisk til, at organisationen kan modtage tilskud”.

Videre anfører DUF, at

”Dansk Skoleskak har i modsætning hertil ifm. behandlingen af nærværende sag oplyst, at det er organisationens fornemmelse, at der på nogle skoler er så få ledere og forældre involveret, at der ikke i praksis afholdes general-forsamlinger eller lignende, ej heller har man i vedtægter eller andetsteds godtgjort, at man stiller forventninger til klubberne om, at de organiserer sig på demokratisk vis. Man har ikke kunnet sandsynliggøre, at de delta-gende børn og unge, alternativt deres forældre, har egentlig demokratisk indflydelse på udpegningen af klubbernes kontaktpersoner, på klubben i øvrigt eller på klubbens/kontaktpersonens mandat og stemme længere op i organisationen”,

og

”af den af Dansk Skoleskak foretagne spørgeskemaundersøgelse fremgår endvidere, at en stor del af kontaktpersonerne/lederne/lærerne på ingen måde inddrager skakspillerne i beslutninger eller giver dem indflydelse på aktiviteter eller beslutninger. Af flere af de øvrige besvarelser fremgår det, at indflydelsen består i, at eleverne er med til at evaluere undervisningen eller skoleskakdagen. DUF fastholder, at dette ikke er udtryk for en tilstrækkelig demokratisk foreningsmæssig opbygning, der berettiger til et driftstilskud”.

DUF bemærker i replikken, at DUF ved afslaget har lagt vægt på, at DSS ikke har stillet krav til skoleskakklubbernes demokratiske opbygning og ikke har kontrolleret eller dokumenteret, hvordan de enkelte klubber er organiseret.

Ved brev af den 3. juli 2015, vedlagt DSS’ vedtægter og Operation Dagsværks vedtægter, har DSS ved deres advokat yderligere bemærket,

”at det fortsat er udokumenteret, at tilskudsbekendtgørelsens krav om deltagerindflydelse medfører, at hvert individuelle deltager skal have formel stemmeret”.

I sit indlæg af den 3. juli 2015 anfører DSS med henvisning til DSS’ vedtægter og beskri-velse af organisation, at det er

”Dansk Skoleskaks opfattelse, at Dansk Skoleskak og Operation Dagsværk som væsentlige ens organisationer bør behandles lige ved vurderingen af, hvorvidt der kan tildeles støtte”,

og

”at have regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter, hvilket også ses af Dansk Skoleskaks medlemsundersøgelse, hvor 89 % af medlemmerne angiver at have mere end 2 årlige aktiviteter og 64% helt op til mere end 10 aktiviteter årligt”.

Ved mail af den 29. juli 2015 har DUF fremsendt sine bemærkninger til DSS’ indlæg af den 3. juli 2015. DUF fastholder heri i relation til spørgsmålet om deltagerindflydelse, at

”det i en demokratisk foreningsmæssig kontekst ikke er tilstrækkeligt at individer har møde- og taleret, når de eksplicit er afskåret fra at stemme”.

Vedrørende sammenligningen med Operation Dagsværk fastholder DUF i sine bemærk-ninger af den 29. juli 2015, at

”der er væsentlige forskelle på Dansk Skoleskak og Operation Dagsværk, herunder bl.a. at hvor Operation Dagsværk består af selvorganiserende grupper, hvor børn og unge selv initierer, styrer og organiserer alt så udgøres Dansk Skoleskaks lokale arbejde i al væsentlighed af en række voksne”

og DUF fremhæver, at

”det i Operation Dagsværks tilfælde lige netop ikke er op til den enkelte skole eller skoleledelse at vælge, hvordan den lokale gruppe organiserer sig (…). Det er op til eleverne på den enkelte skole om og hvordan de ønsker at organiserer deres eget lokale dagsværksarbejde”.

Vedrørende kravet om regelmæssige aktiviteter fastholer DUF i sine bemærkninger af den 29. juli 2015,

”at det er problematisk at klager [DSS] ikke har haft procedurer til at sikre eller sandsynliggøre, at de kollektive medlemmer har haft regelmæssige aktiviteter”.

Ved brev af den 24. august 2015 har DSS ved deres advokat fremsendt sine yderligere bemærkninger til DUFs indlæg af den 29. juli 2015. DSS fastholder heri, at DUF ikke har dokumenteret, at et krav om formel stemmeret for hver enkelt deltager har støtte i Til-skudsbekendtgørelsens ordlyd, plancherne fra vejledningsmøderne eller DUFs praksis. Samtidig understreger DSS, at DSS’ elever typisk går i 0.-5. klasse

”hvorfor det kun er naturligt, at lærere og forældre involverer sig i skoleskakken, og at de lokale grupper derfor ikke udelukkende kan bestå af elever”.

DSS bemærker endvidere, at der ikke bør lægges afgørende vægt på, at nogle skoler ved DSS har afviklet fem aktiviteter eller færre pr. år,

”når Operation Dagsværk kun afvikler én årlig aktivitet, hvor alle elever er involveret”.

DUF har ved brev af den 25. august 2015 fremsendt sine yderligere bemærkninger til DSS’ indlæg af den 24. august 2015. DUF fastholder heri, at det er dokumenteret,

”at regler, praksis og vejledning tilsiger, at medlemmer og deltagere skal være sikret en mere eller mindre formaliseret demokratisk indflydelse på organisationens arbejde”.

DUF fremhæver,

”at klager [DSS] fortsat ikke har argumenteret for, endsige har dokumenteret eller sandsynliggjort, at skoleskakklubberne kan karakteriseres som værende ”elevråd, studieråd eller lignende demokratisk valgt organ”.

Vedrørende sammenligningen med Operation Dagsværk anerkender DUF, at

”det er korrekt, at klagers [DSS] målgruppe er yngre end Operation Dagsværks og, at en stor grad af voksenstyring i den forbindelse kan være en nødvendig følge heraf”.

DUF henviser samtidig til, at andre tilskudsmodtagende organisationer også arbejder med samme aldersgruppe som DSS,

”dette har dog ikke umiddelbart været en hindring for, at de organiserer sig som demokratiske, medlemsejede og medlemsdrevne foreninger, hvor forældrene jo selvfølgelig i flere tilfælde har mulighed for at stemme og stille op på vegne af deres børn”.

DUF anfører endvidere, at DUF ikke har lagt afgørende vægt på, at nogle skoler har af-viklet fem aktiviteter eller færre pr. år, men har lagt vægt på

”at klager [DSS] ikke ifm. sagsbehandlingen har kunnet sandsynliggøre, at der i skoleskakklubberne har været regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter.”

I relation til sammenligningen med Operation Dagsværk anfører DUF,

”at det er irrelevant for Operation Dagsværks tilskudsberettigelse, at selve netværksdagen i nogle tilfælde er det eneste lokale arrangement, hvor alle elever er involveret”,

DUF bemærker, at Operation Dagsværk ikke betragter alle de elever, der kun har deltaget i dagsværksdagen, som sine deltagere i forbindelse med sin tilskudsansøgning, men alene

”søger tilskud på baggrund af ca. 1800 deltagere, hvilket umiddelbart svarer til ca. 14 elever pr. skole med et kollektivt medlem/en dagsværks-gruppe”,

og

”at DUF ikke har haft anledning til at betvivle at disse individer, der så at sige udgør Operation Dagsværks kollektive medlemmer under en eller anden form har deltaget i eller har afviklet regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter i overensstemmelse med organisationens formål og vedtægter”.

Retsgrundlag

Tilskudsbekendtgørelsen nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfunds-engagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, kap. 4, der vedrører forenings- og samfundsengagerende organisationer baseret på kollektive medlemsskaber.

§ 21, kap. 4, har følgende indhold:

For at være tilskudsberettiget efter dette kapitel skal organisationen opfylde samtlige følgende kriterier:

Have lokalt arbejde i mindst 4 af de 5 danske regioner jf. stk. 2.
Have mindst 4 medlemmer, jf. § 22.
Have mindst 300 deltagere under 30 år, jf. § 22.
Organisationen skal have eksisteret et helt år før ansøgningen, og der skal være et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for behandlingen af ansøgningen.
Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en ungdomsorganisation, og mere end halvdelen af medlemmerne/deltagerne, skal være under 30 år.
Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer m.v.
Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning, forstået ved:
Afgrænset medlemskreds.
Demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde.
Almennyttigt formål.
Der må ikke ske udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.
Organisationen skal være samfunds- eller foreningsengagerende.
Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne.

Stk. 2. Det en forudsætning for, at det lokale arbejde kan medregnes i tilskudsgrund-laget, at der er regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Intet lokalt arbejde kan indgå i ansøgningsgrund-laget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.

§ 22, kap. 4, har følgende indhold:
Som medlemmer defineres elevråd, studieråd eller lignende demokratisk valgt organ, der repræsenterer én skole, ét gymnasium, én gruppe af studerende eller lignende, som opfylder følgende 2 kriterier:

Ved kontingentbetaling på minimum 400 kr. har erklæret deres medlemskab over for organisationen inden for det senest afsluttede regnskabsår.
Har haft fulde medlemsrettigheder på tidspunktet for organisationens opgørelse af medlemstal i det senest afsluttede regnskabsår.
Begrundelse
Tipsungdomsnævnet tilslutter sig Dansk Ungdoms Fællesråds begrundelse for afslag på at yde driftstilskud efter kap. 4.

Tipsungdomsnævnet har i sin afgørelse særligt lagt vægt på, at kravet om demokratisk struktur og medlemsindflydelse, jf. Tilskudsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 7, litra b, ikke kan anses for opfyldt.

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 23. marts 2015 om afslag på driftstilskud.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
På Tipsungdomsnævnets vegne

Hanne Bech Hansen
Formand