Klage 206 – Klage over DUFs afslag på bevilling af driftstilskud

Iværksætter Ungdom
Porcelænshaven 26, 2.
2000 Frederiksberg

København, den 3. november 2015

Vort j.nr.: 297000-sus

Klage 206 – Klage over DUFs afslag på bevilling af driftstilskud

Tipsungdomsnævnet har den 3. november 2015 behandlet Iværksætter Ungdoms klage af den 27. juli 2015 over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse om afslag på ansøgning om driftstilskud.

Tipsungdomsnævnet har besluttet at stadfæste Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelse af den 2. juli 2015.

Sagsfremstilling

Iværksætter Ungdom (IU) har ved ansøgning af den 1. juni 2015 ansøgt om driftstilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende orga-nisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 (Tilskudsbekendtgørelsen), kap. 7.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har i brev af den 2. juli 2015 givet af-slag på IU’ ansøgning om driftstilskud. I begrundelsen herfor anfører DUF:

”DUF har særligt vurderet, at jeres [IUs] organisation endnu er for ny og umoden til, at det ift. jeres [IUs] organisatoriske strukturer og udbredelse kan vurderes entydigt, om der på sigt er potentiale til at opnå driftstilskud fra DUF. DUF er dog pt. ikke overbevist herom, hvilket er et krav for at opnå indslusningstilskud, jf. tilskudsbekendt-gørelsens kapital 7. DUF finder derudover ikke, at jeres [IUs] formål, aktiviteter og samlede virke er klart almen-nyttigt i et omfang der gør, at I [IU] kan støttes af DUFs tipsmidler”.

DUF anfører endvidere vedrørende IUs medlemstal:

”Ved vurderingerne har DUF særligt lagt vægt på, at jeres [IU] endnu forholdsvis beskedne udbredelse og medlemstal ikke giver et klart indtryk af, at I [IU] inden for en kortere årrække vil kunne opnå de krævede minimum 300 medlem-mer og lokalt arbejde med regelmæssige lokalt iværksatte aktiviteter i 4 ud af 5 danske regioner. Ifølge det oplyste har I [IU] således pt. kun ca. 40 medlemmer.”

DUF anfører herudover vedrørende IUs medlemsdemokrati:

”DUF har i den forbindelse også hæftet sig ved, at jeres [IUs] medlemsdemokrati endnu ikke forekommer fuldt udviklet. Dét, at I [IU] opererer med en to-måneders karensperiode og derudover kræver, at man kan samle et fuldt forretningsudvalg på otte medlemmer, før man er opstillingsberettiget, giver på trods af jeres [IUs] bevæg-grunde for dette, indtryk af en demokratisk struktur og kultur, der endnu ikke lever op til, hvad DUF ellers forventer af tilskudsmodtagende organisationer.”

DUF anfører endeligt vedrørende IU’s formål:

”DUF finder dog grundlæggende, at da jeres [IUs] formål og aktiviteter primært sigter på at udvikle de enkelte med-lemmers/iværksætteres muligheder for at starte og drive deres egne virksomheder, herunder på at forbedre deres netværk og rammevilkår mv., er der ikke decideret tale om et almennyttigt formål, selvom jeres [IUs] landsorganisation ikke i sig selv driver kommerciel virksomhed eller lignende.”

IU har ved brev af den 27. juli 2015 klaget over DUFs afslag. IU har an-ført, at IU er etableret i fire ud af fem regioner med fem lokalforeninger, som alle er stiftet ultimo 2014, med henblik på at kunne søge DUF-støtte på baggrund af regnskabsåret 2015. IU har endvidere anført at have fun-gerende bestyrelser, som laver arrangementer, jf. aktivitetserklæringen i ansøgningen.

IU finder det besynderligt, at IU ikke inden for på en kort årrække skulle kunne opfylde kravene til ordinært driftstilskud. IU fremhæver, at der findes grupper på sociale medier, hvor mere end 10.000 unge personer med interesse for iværksætteri er medlemmer. Derudover findes over 50 initiativer/netværksgrupper i Danmark, der promoverer iværksættere og vidensdeling.

IU fremhæver, at IU ifølge sine vedtægter er en non-profit organisation, hvis medlemmer kan være iværksættere, og kan være unge med interesse i iværksætteri eller emner inden for iværksætteri, fx er et af forretnings-udvalgets medlemmer ikke iværksætter, men netop en person, som allige-vel har ønsket at engagere sig i arbejdet for at fremme mulighederne for at skabe et bedre sammenhold og en stærk forening blandt iværk-sættere.

IU anfører, at IU således er en bæredygtig forening med almennyttigt formål, både for iværksættere, men i høj grad også for ikke-iværksættere. Ligesom det at være spejder giver almennyttige egenskaber for medlem-merne, giver et medlemskab i IU bl.a. færdigheder inden for personlig økonomi, problemløsning, antropologisk forståelse og matematiske fær-digheder, ud over fællesskab, social kapital mm.

Mange af IUs medlemmer er iværksættere, men dette gælder langt fra alle, ligesom organisationens aktiviteter er oplysende og engagerende arran-gementer for unge. Et eksempel på et relevant arrangement er fx, hvor tidligere iværksætterordfører for Venstre, Jakob Engel-Schmidt holder oplæg hos IU. IU kan ikke forstå, at dette af DUF anses som kommercielt, men når samme oplægsholder besøger Venstre Ungdom anser DUF dette for almennyttigt.

IU arbejder for, at unge med interesse i iværksætteri har en samlet organi-sation, hvor de kan udfolde denne samfundsengagerende interesse. Der er pt. ingen anden organisation i Danmark, som samler unge, samfundsen-gagerede personer med interesse i iværksætteri, hvorfor IU har sin eksi-stensberettigelse. IU er forskellig fra organisationen JA Alumni Denmark.

IU bemærker, at IUs vedtægter er udarbejdet i konsultation med flere or-ganisationer, som modtager DUF tilskud. Vedtægterne er udformet for at undgå de problemer, som ungdomspolitiske organisationer har haft med flere hundrede pludselige indmeldelser, hvoraf meget få af disse var unge med samfundsengagerede og foreningsengagerede interesse. Da DUF skal omfavne samfundsengagerede og foreningsengagerede unge mennesker, er det heller ikke i DUFs interesse, at sådant scenarie kan forekomme. IU er indstillet på at ændre sine vedtægter.

DUF er ved brev af den 5. august 2015 kommet med sine bemærkninger til IUs klage. DUF fremhæver, at et indslusningstilskud, jf. Tilsynsbe-kendtgørelsens kap. 7 beror på en overordnet helhedsvurdering af organi-sationens levedygtighed og mulighed for inden for en kortere årrække at kunne opnå ordinært driftstilskud. DUF har således pligt til at udøve et konkret skøn, hvilket er blevet begrundet i det fremsendte afslagsbrev af den 2. juli 2015.

DUF anfører endvidere, at det er korrekt, at DUF i januar 2015 forud for ansøgningen holdt et møde med IU. På dette møde tog DUF forbehold for både IUs formål og virke samt for om organisationen i perioden frem til ansøgningsfristen den 1. juni 2015 kunne opnå en udbredelse, der kunne overbevise bevillingsudvalget om, at der var grundlag for at bevillige ind-slusningstilskud til en organisation, der kun lige var startet. Ydermere be-mærker DUF, at IU i denne forbindelse ikke fremsendte sine vedtægter, hvorfor DUF først ved behandlingen af ansøgningen havde mulighed for at problematisere fx IUs procedurer for valg til forretningsudvalget.

DUF anfører, at det er IUs formål og virke og ikke organisationens for-ventede medlemsbase, der ligger til grund for afslaget. DUF har i den forbindelse henvist til IUs egen formålsparagraf, hvoraf det bl.a. fremgår: ”Foreningen skal skabe rammer for unge iværksættere i Danmark. Foreningen har til formål at skabe et nationalt såvel som internationalt netværk unge iværksættere imellem. Foreningen har ydermere til formål at agere talerør for unge iværksættere i forhold til den politiske og offent-lige dagsorden.”

DUF vurderer derfor, at det forhold, at enkelte eller mange medlemmer ikke selv er iværksættere, og at nogle iværksættere arbejder med grønne og bæredygtige løsninger mv. ikke kan overskygge det faktum, at IU, jf. sit eget formål, arbejder for at forbedre vilkårene, rammerne og netvær-kene for unge iværksættere, hvilket også er med til at fremme vilkårene for den enkeltes virksomhed og professionelle karriere. DUF fastholder, at det grundlæggende ikke vurderes at ligge inden for formålet med tipsmid-lerne til ungdomsformål at fremme et sådant formål. DUF kan i den for-bindelse ikke tage stilling til indholdet af et konkret oplæg af Jakob Engel-Schmidt.

DUF vurderer endvidere, at IUs landsorganisation og lokalforeninger har eksisteret i så kort tid, at det endnu ikke kan vurderes, om det på sigt kan blive til bæredygtige lokalforeninger med en stabil medlemsbase og regel-mæssige lokalt iværksatte aktiviteter mv. Derudover er der erfaringsmæs-sigt langt fra opbakning eller interesse på de sociale medier og uformelle netværk til egentlige kontingentbetalende medlemmer og bæredygtige lokalforeninger. DUF har lagt vægt på, at IU ifølge det oplyste i sit første halve år alene har formået at omsætte disse mange potentielt interesserede til ca. 40 egentlige medlemmer.

DUF fremhæver, at IUs procedurer for valg til forretningsudvalget mv., har været én af flere forhold, som DUF har lagt vægt på i forbindelse med den overordnede vurdering. Det havde derfor ikke nødvendigvis have ført til en anden afgørelse, hvis klager havde skyndt sig at indkalde til en eks-traordinær generalforsamling for at ændre vedtægterne på dette punkt. DUF har ikke fremført, at bestemmelserne er decideret udemokratiske, men har dog noteret, at det er meget svært at blive valgt til forretnings-udvalget i IU, og at der er tale om nogle temmelig vidtgående bestemme-lser, der ikke umiddelbart er kendt fra andre tilskudsmodtagende organi-sationer.

IU er ved brev af den 30. august 2015 kommet med sine yderligere be-mærkninger. IU har noteret sig, at DUF finder, at IU fremmer vilkårene for den enkelte virksomhed og dennes professionelle karriere og i den forbindelse ikke er almennyttig. IU kan ikke se, hvordan en politisk ung-domsorganisation som VU eller DSU ikke fremmer den enkeltes profes-sionelle karriere. IU mener ikke, at IU adskiller sig fra de ungdoms-politiske organisationer, som DUF giver støtte til. IU ser det som ganske naturligt, at netværk fremmer karrieren.

IU finder også, at kriteriet om almennyttighed bliver opfyldt ved at ud-brede iværksætteri og sætte fokus herpå, så det fx kan komme på skole-skemaet. IU stiller sig uforstående overfor, hvordan en udbredelse af politiske holdninger er mere almennyttigt end at fremme iværksætteri.

IU vurderer, at organisationen er nået langt fra tidspunktet fra stiftelsen i december 2014. Organisationen har lokalforeninger i drift, som laver ar-rangementer, et forretningsudvalg, været i medierne, haft møder med res-sortministre, har en stor opbakning på sociale medier, og er organiseret med en bæredygtig struktur på lands- og lokalplan. Denne aktivitet doku-menterer, at IU har en ambition om, at blive en organisatorisk, politisk og udviklingsmæssig stærk organisation.

DUF har ved brev af den 7. september 2015 kommet med sine afsluttende bemærkninger. DUF er af den opfattelse, at IUs formål adskiller sig væ-sentligt fra fx de politiske ungdomsorganisationer. Det faktum, at en stor andel af dem, der har været aktive i politiske ungdomsorganisationer – eller enhver anden forening – givetvis opbygger netværk og/eller får er-faringer, der fremmer deres fremtidige job- og karrieremuligheder er ikke ensbetydende med, at det er selve organisationens formål at fremme disse muligheder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfunds-engagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt ret-ningslinjer for initiativstøtte, kap. 7, om nystartede samfunds- eller for-eningsengagerende organisationer.

§ 31 har følgende indhold:

”Tilskud i henhold til dette kapitel gives til organisationer, der ikke tidligere har modtaget tilskud efter kapitel 2,3 4,5 eller 6. Organisa-tionerne kan tildeles et skønsmæssigt tilskud i henhold til de til enhver tid gældende takster, jf. bilag 1.

Stk. 2. En organisation kan kun modtage tilskud efter denne bestem-melse 2 gange.”

Begrundelse

Tipsungdomsnævnet tilslutter sig Dansk Ungdoms Fællesråds begrundelse for afslag på at yde driftstilskud efter kap. 7.

Tipsungdomsnævnet har i sin afgørelse således ikke fundet grundlag for at tilsidesætte det af DUF foretagne skøn, hvor det er vurderet, dels at det er uklart om IU inden for en kortere årrække vil kunne opnå den nødvendige udbredelse, dels at IUs formål og virke pt. ikke har en sådan klar almennyttig karakter, at dette berettiger til tilskud.

Tipsungdomsnævnet stadfæster derfor Dansk Ungdoms Fællesråds afgø-relse af den 2. juli 2015 om afslag på driftstilskud.

Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
På Tipsungdomsnævnets vegne

Hanne Bech Hansen
Formand